Nukleotidy

Co jsou nukleotidy?

Nukleotidy jsou všudypřítomné sloučeniny v buňkách všech živých organismů a mají rozhodující úlohu v řadě biologických procesů.

Nukleotidy jsou obsaženy v jádrech všech buněk a vznikají po rozštěpení nukleových kyselin. Jsou to základní stavební kameny nukleových kyselin DNA a RNA, které jsou nositelky dědičnosti. Jsou rovněž součástí řady důležitých enzymů nezbytných pro nutriční a energetický metabolismus.

Z chemického hlediska jsou nukleotidy ubikvitární nízkomolekulární sloučeniny tvořené šestičlennými pyrimidinovými nebo pětičlennými purinovými dusíkatými bázemi a pentózou (ribosou nebo deoxyribosou) spolu s jednou nebo více fosfátovými skupinami. Z pyrimidinů to jsou cytosin (2-hydroxy-4-amino-pyrimidin), uracil (2,4-dihydroxypyrimidin) a thymin (5-methyl-2,4-dihydroxypyrimidin), z purinů adenin (6-aminopurin) a guanin (2-amino-6-hydroxypurin). Je-li v molekule nukleotidu přítomna ribosa, jde o ribonukleotid, je-li přítomna deoxyribosa, jde o deoxyribonukleotid.

Nomenklatura nukleotidů

BázeNukleosidNukleotid
Adenin Adenosin (A) Adenosin-5'-monofosfát (AMP)a
Guanin Guanosin (G) Guanosin-5'-monofosfát (GMP)
HypoxanthinInosin (I) Inosin-5'-monofosfát (IMP)
Cytosin Cytidin (C) Cytidin-5'-monofosfát (CMP)
Uracil Uridin (U) Uridin-5'-monofosfát (UMP)
Thymin Thymidin (dT)bThymidin-5'-monofosfát (dTMP)

a AMP je někdy nazýván adenylová kyselina (adenylát).
b Název Thymidin je vyhrazen pro deoxyribonukleosid, proto je zkratka dT.

K čemu je náš organismus potřebuje?

V potravě, která má zabezpečovat všechny fyziologické funkce, musí být v adekvátních poměrech zastoupeny nízkomolekulární látky (stopové prvky, minerální látky, vitaminy aj.) a vysokomolekulární látky (sacharidy, lipidy, proteiny). Jen v  období růstu a stárnutí, vyčerpání nebo onemocnění jsou některé složky upřednostňovány (zvýšení přísunu některých stopových prvků, vitaminů a proteinů), někdy i omezovány (sacharidy a nasycené lipidy). Ukázalo se však, že právě za výše zmíněných okolností stoupají požadavky organismu na některé další nízkomolekulární látky, které jsou sice v běžné stravě přítomny, ne však v dostačujícím množství. Jsou to především nukleotidy.

Dělící se buňka v našem organismu potřebuje 109 nukleotidů. Z tohoto údaje lze odvodit, kolik nukleotidů je v organismu zapotřebí jen pro buněčné dělení při klidové regeneraci tkání, obnově kůže, slizničních epitelů a krvetvorbu. Dříve se odborníci domnívali, že tělo si jich vytváří dostatek i v případě zvýšené potřeby, ale ukázalo se, že je nutné dodávat je navíc potravou. Proto je třeba zajistit jejich přísun v dětství pro růst organismu, v dospělosti a starším věku pro regeneraci tkání, při rekonvalescenci po nemoci nebo operaci, a hlavně pro plnohodnotný průběh imunitní odpovědi. Je vhodné zvýšit jejich příjem jako prevenci v období očekávaných epidemií infekčních chorob.

Výživa a imunita

Vzájemné spojení pojmů výživa a imunita je zvláště v poslední době předmětem základního výzkumu. Ukazuje se, že změna životního stylu v posledních desetiletích, včetně změny v charakteru výživy, má vliv na řadu onemocnění, jež jsou zprostředkována imunitními reakcemi.

Odolnost vůči nemocem a kvalita a délka života člověka stojí na třech základech: duševní rovnováze, přiměřené fyzické aktivitě a dostatečné a vyvážené výživě (nutrici). Za posledních 150 let se prodloužila v průmyslově vyspělých zemích průměrná délka života, a to především díky zavedení hygienických opatření v 19. století, v jejichž důsledku došlo k zastavení šíření nejnebezpečnějších pandemií a epidemií infekčních nemocí, a v nemalé míře také díky objevu účinných léků jako jsou chemoterapeutika a antibiotika. Avšak nejméně od poloviny minulého století si začala odborná i laická veřejnost uvědomovat, že životní styl v těchto zemích sebou přináší i negativa: snižující se odolnost populace k infekčním nemocem a nárůst alergických, autoimunitních, kardiovaskulárních, neurodegenerativních a nádorových onemocnění. Ta souvisejí nepřímo úměrně s výše zmíněnou triádou: stále stoupající trend pracovní angažovanosti je provázen zvýšeným psychickým napětím, nedostatkem času pro aktivní relaxaci (fyzickou aktivitu) a změnou stravovacích návyků (preference technologicky upravované stravy), což je často kompenzováno zvýšenou spotřebou podpůrných potravinových přípravků a v neposlední řadě léků.

Geny regulující metabolické funkce lidského organismu se vyvíjely po miliony let a jsou doposud adaptovány na způsob výživy našich prehistorických předků. Stravovací návyky provázející zásadní změny moderního životního stylu nemusí být vždy ve shodě s geneticky daným metabolismem.

Skladba potravin se od paleolitické sběračsko-lovecké společnosti dramaticky změnila. Odhaduje se, že dieta našich předků obsahovala oproti současné naší stravě 10-15krát více vlákniny, 5-10krát více n-3 nenasycených mastných kyselin a antioxidantů a 3krát více bílkovin a draselných solí. Naproti tomu dnes se přijímá 10 až 20krát více chloridu sodného a přinejmenším 4krát více nasycených a 2krát více mononenasycených mastných kyselin.

K tomu je třeba připočíst konzumaci „vysokoenergetických“, ale „nutričně prázdných“ potravin a nedostatek pohybu. Spotřeba tuků vzrostla z 20% v 19. století až na dnešních 50%, a to na úkor nízkoenergetické stravy, jejíž příjem poklesl za stejnou dobu o polovinu.

Vzájemné vztahy imunitního systému a složek výživy jsou zásadní pro růst, vývoj a zdraví jedince.

Úloha nukleotidů v prevenci a imunitě

Ještě před dvaceti lety konstatovali účastníci sympozia americké Společnosti pro výživu, že není biochemický ani fyziologický důvod pro to, aby byly nukleotidy z nutričního hlediska považovány za esenciální, protože v metabolismu dusíku hrají jen zanedbatelnou roli. Nové výzkumy přinesly zcela jednoznačné průkazy, že nukleotidy jsou důležitou a z mnoha hledisek nepostradatelnou nutriční složkou. Organismus je může z potravy využít přímo, aniž by je musel vysoce energeticky konstruovat de novo. Jejich nedostatečný přísun stravou se může projevit nejen rozkolísáním řady imunitních funkcí, ale odráží se především ve funkci jaterní tkáně, srdci a střevního traktu. V dětství pak zpožděním vývoje CNS, imunitního systému a celkového růstu.

Nukleotidy v dětské výživě

Význam nukleotidů ve výživě vynikne, uvědomíme-li si, že v průběhu dělení si musí každá buňka vytvořit nukleotidy nové, z nichž se pak skládají přesné kopie nukleotidů pro dceřinou buňku. Buňky si je sice umí vytvářet samy, ale tvorba nových nukleotidů z prvků a jednoduchých sloučenin je energeticky velmi náročná. Nejvíce těchto látek vyžadují buňky rychle rostoucích tkání a tvorba krve, a také některé buněčné typy, které jsou odpovědné za obranu organismu proti infekci. Taktéž každé hladovění nebo delší podávání neplnohodnotné a nevyvážené stravy se projeví především na vývoji těch mozkových center, která jsou odpovědná za rozvoj inteligence. Není náhodné, že u podvyživených dětí, které vyrůstají v oblastech dlouhodobě postižených různými přírodními katastrofami, se jejich duševní vývoj opožďuje.

Pro živiny včetně nukleotidů obsažených v potravě je však ke tkáním a k mozku ještě dlouhá cesta. Nejprve musí být náležitě stráveny a zpracovány, aby mohly přejít do krve, která je k cílovým tkáním dopraví. Víme, že novorozenci a kojenci nejsou schopni jíst běžná jídla. Jejich trávicí soustava se také musí vyvíjet, k čemuž potřebuje rovněž nukleotidy. Situace je však ještě složitější. Trávicí soustava a zejména střevo, jsou provázeny vysoce specializovanou tkání, která je osídlena buňkami hlídajícími „čistotu“ vnitřního prostředí organismu. Jsou to různé typy buněk pohlcujících jakékoliv cizorodé částice včetně mikroorganismů, buňky, které produkují účinné antimikrobiální látky a v neposlední řadě také buňky tvořící protilátky. Všechny tyto různorodé buňky jsou souhrnně nazývány imunokompetentními buňkami, zkráceně imunocyty, protože tvoří imunitní systém, který odpovídá za zneškodnění všech škodlivých bakterií a parazitů, které když se dostanou dále do krve, mohou způsobit závažná onemocnění. Střevo je z tohoto pohledu největším orgánem naší imunity a je to logické, protože nejsnadněji se choroboplodné zárodky dostávají do těla s potravou. Imunitní systém střeva se nejrychleji rozvíjí během prvních dvou let po narození. Proto je velmi důležité, aby zejména v tomto období dostávalo dítě plnohodnotnou stravu obsahující odpovídající množství nukleotidů.

Mezi léty 1993 až 1997 proběhly první srovnávací studie na kojeneckých ústavech v USA, Japonsku a Španělsku, které potvrdily důležitou úlohu nukleotidů pro nedonošené a uměle živené děti. Ty, které dostávaly potravu obohacenou nukleotidy, rychle doháněly váhový deficit a měly vyšší hladiny protilátek v  krevním séru. Ještě více se imunostimulační vliv nukleotidů projevil u podvyživených dětí a dětí, které trpěly dlouhodobým průjmovým onemocněním následkem střevní infekce. U skupiny, která byla krmena dietou obsahující nukleotidy se stav rychle upravil a rovněž se zvýšilo množství obranných látek v séru.

Nejlepší stravou pro novorozence a kojence je mateřské mléko. Nukleotidy jsou obsaženy v mateřském mléce (mimo jiných látek) v poměrně velkých koncentracích. První studie, které prokázaly přítomnost různých štěpů nukleových kyselin ve formě polyNT, NT, nukleosidů, nebo jejich různých sloučenin v mateřském mléce se datují k roku 1960. Nejvíce těchto látek, tedy směsi, která bývá označována jako "celkově využitelné nukleotidy", obsahuje kolostrum (mlezivo), kolem 50-60 mg.l-1. V průběhu kojení jejich obsah v mléce klesá, za 3 měsíce asi na 30 mg.l-1. Celkové koncentrace jednotlivých složek závisejí na výživě matky. Postupem doby, jak dítě přechází na jinou stravu, jejich obsah v mléce klesá.

Budeme-li mít na mysli úlohu, kterou nukleotidy hrají ve výživě kojenců, nelze mateřské mléko zcela nahradit mlékem kravským. Mateřské mléko obsahuje až 5 krát více využitelných nukleotidů oproti mléku kravskému. Předškolní děti a starší děti už přijímají normální stravu, která obsahuje dostatečný přísun nukleotidů (a ostatních potravních složek) nutných pro jejich růst. Jinak je tomu u nemocných, nebo po nemoci a úrazech zotavujících se dětí, příp. u dětí žijících v oblastech zasažených průmyslově znečištěným ovzduším nebo v městských aglomeracích s vysokým dopravním provozem. Právě u těchto dětí, jejichž imunitní systém je vystaven trvalé zátěži, by bylo zapotřebí zvýšit denní příděl nukleotidů vhodně suplementovanými potravinovými přípravky.
(Šíma, P. Nukleotidy v dětské výživě. Výživa a potraviny, 2001, roč. 56, č. 1, s. 4-5.)

Výzkum a studie

Růst a diferenciace

Při suplementaci 0.8% w/w dNT bylo ve střevě pokusných potkanů zjištěno zvýšení obsahu mukozálních proteinů, obratu DNA, výšky klku a disacharidázové aktivity. Mukozální protein má důležitou úlohu při fixaci SIgA (sekreční imunoglobulin třídy IgA) a nepřímo se tak podílí na zesílení sekreční imunity. Suplementace 0.21% w/w dNT u myší byla spojena se zvýšením procenta tělesné hmotnosti (hmotnosti tenkého střeva), nicméně aktivita disacharidáz ovlivněna nebyla. Suplementace samotným AMP značně zvětšila vrstvu stěny , zvýšila obsah proteinů a počet klků. Byla zjištěna také podpora růstu a morfologie střevní sliznice, buněčné proliferace u potkanů, kterým byl podáván TPN roztok suplementovaný směsí nukleosid/nukleotid, dále střevní hyperemie u vepře po intraluminální nukleotidovou infuzi.

Odpověď na zánět

U dětí žijících v prostředí s relativně vyšší kontaminací byly studovány účinky dNT při průjmových onemocněních. Bylo prokázáno zlepšení zdravotního stavu po podávání dNT. Skupině 141 dětí byla podávána formule suplementovaná dNT a skupině 148 dětí byla podávána formule bez dNT. U skupiny přijímající dNT se vyskytovalo méně průjmových onemocnění (109) oproti druhé skupině (140), i když klinické charakteristiky ovlivněny nebyly.

Pokusy na zvířatech prokázaly rovněž snížení mortality, urychlení reparace buněk GIT po zánětlivých infekčních i neinfekčních střevních onemocněních a zvýšení disacharidázové aktivity po ozáření.

Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72.

Střevní flóra

Nukleotidy významnou měrou ovlivňují kvalitu střevní flóry. U dětí kojených nebo suplementovaných nukleotidy bylo zaznamenáno vyšší procentuální zastoupení bifidobakterií, zatímco u dětí živených klasickými dietními formulemi (na bázi kravského mléka, bez nukleotidů) převládalo zastoupení gramnegativních bakterií. Bifidobakterie snižují pH střevního obsahu. Snížené pH stolice umožňuje rozvoj bifidobaktera a laktobacilů, které brání růstu patogenních druhů, jako je např. Clostridium. Přídavek nukleových kyselin podporuje růst Bifidobakterií.

Cosgrove, M. Nucleotides. Nutrition, 1998, vol. 14, No. 10 : 748-751.

Střevní lem

Studie in vitro demonstrují účinky nukleotidů přijatých exogenně na proliferaci a diferenciaci střevního lemu. Bylo zjištěno, že přídavek nukleotidů zlepšuje expresi enzymů kartáčového lemu (sukrasy, laktasy, alkalické fosfatasy) při nedostatku či ztrátě glutaminu. Tyto studie podporují závěr, že exogenní nukleotidy se podílejí na růstu a maturaci enterocytů a zároveň snižují potřebu glutaminu/aminokyselin pro syntézu nukleotidů de novo.

Tkáně GIT vyžadují zvýšené hladiny nukleotidů jako prekurzorů pro syntézu NK. Exogenní zdroj nukleotidů může optimalizovat tkáňovou funkci zejména v období zrychleného růstu a po zotavení po zánětu sliznice kdy endogenní zásoba omezuje syntézu NK.

Vliv suplementace roztoku nukleových kyselin na střevní mukosu v parenterální výživě

Při úplné parenterální výživě (TPN) střevní mukosa atrofuje, je narušena funkce slizniční bariéry, jejímž důsledkem je bakteriální přemístění, nedostatečná adaptace díky nedostatku střevní potravy a nedostatku NT. Tato studie ukazuje, že suplementace NK v parenterální výživě podporuje optimální růst střevních slizničních buněk a brání jejich atrofii. Směs NS/NT („OG-VI“) byla vytvořena, aby kompenzovala pokles vnitřních zásob purinů a pyrimidinů. První pokus byl navržen tak, aby vyhodnotil slizniční parametry u potkanů s TPN a s TPN suplementovanou OG-VI po 7 dní. TPN s přídavkem OG-VI zlepšila atrofické změny mukózy (hmotnost, obsah slizničního proteinu a DNA), byla také prokázána značně vyšší výška klků.

Bromodeoxyuridinový index, marker proliferační aktivity, byl v  kryptech značně vyšší u TPN s OG-VI než jen u samotné TPN. Nicméně, slizniční parametry u TPN s OG-VI nebyly srovnatelné jako u ústního podávání, což značí, že přídavek roztoku NK do TPN nemůže plně kompenzovat podávání ústní. Avšak proliferační aktivita krypt u potkanů přijímajících TPN s OG-VI byla srovnatelná s ústním příjmem. Je tedy zřejmé, že parenterální suplementace nukleotidů má podporující účinek na růst mukózy.

V dalším pokuse byl zkoumán účinek suplementace OG-VI na makromolekulární přenos. Fluorescin isothiokyanát dextran 70,000 (FITCD), který není za běžných podmínek pro mukosu propustný, byl ústně podáván po 7 dnech na parenterální výživě, aby se změřila jeho koncentrace v portální žíle, stehenní žíle a břišní tepně. Koncentrace FITCD byla nejvyšší v portální žíle a díky TPN s OG-VI se snížila. Ochranný účinek přídavku roztoku OG-VI na propustnost sliznice byl potvrzen dalším pokusem, ve kterém byl po 7 dnech na TPN podáván manitol a laktulosa. Množství vyloučené laktulosy bylo značně nižší při suplementaci OG-VI. Přídavek OG-VI snížil propustnost pro velké molekuly (laktulosa). Byl rovněž zkoumán marker bakteriálního přenosu. Je znám transcelulární transport bakterií ze střeva, zatímco u makromolekul paracelulární transport mezi buňkami. Parenterální suplementace NK podporuje proliferaci a buněčnou integritu, brání paracelulárnímu transportu, ale zároveň nepodporuje slizniční buňky v blokádě transcelulárního bakteriálního přenosu.

Po rozsáhlé střevní resekci (MBR) se ve zbytku střeva objevuje hyperplasie sliznice. Je-li to možné, je pro adaptaci ideální enterální podpora. V počátečním stadiu po resekci střeva se u pacientů kvůli malabsorbci užívá TPN do té doby, než je možný přechod na enterální výživu. Pokusní potkani, u kterých byla provedena 80% resekce tenkého střeva, byly rozděleny do dvou skupin, přijímajících TPN a přijímajících TPN s  OG-VI. Výsledkem po 7 dnech podávání OG-VI byla větší hmotnost mukosy, vyšší obsah proteinu, obrat DNA,RNA oproti standardní TPN. OG-VI zeslabuje počáteční mukózní atrofii, zlepšuje obrat buněk po resekci.

Výsledky těchto studií mohou být klinicky užitečné v dětské výživě po zánětlivých střevních onemocněních, po resekcích střeva, při střevních dysfunkcích.

Tsujinaka, T. Role of suplementation of nucleic acid solution on the intestinal mucosa under total parenteral nutrition. Nutrition, 1997, vol. 13, No. 4 : 369-371.

Proteinová malnutrice ve spojitosti s akutní bakteriální infekcí

Cílem této studie bylo zjištění, zda intraperitoneální podávání směsi NS/NT má vliv na stavbu tenkého střeva, počet buněk kostní dřeně a obsah DNA při nedostatku proteinů v pokuse na myších vystavených akutní bakteriální infekci. Myši byly rozděleny do dvou skupin, byla jim ústně podávána bez-proteinová dieta nebo bez-nukleotidová dieta s 20% kaseinu po dobu 10 dnů. Myši z obou skupin byly rozděleny do podskupin a po dobu 10 dnů jim bylo intraperitoneálně podáváno 0.35 ml solného roztoku nebo směsi NS/NT (17.5 ml/kg). 10. den byl jedné podskupině z každé hlavní skupiny intravenózně naočkován methicillin, resistentní na Stafylococus aureus nebo solný roztok. Po třech dnech byly hodnoceny parametry jako stavba tenkého střeva, počet buněk kostní dřeně a obsah DNA u infekčních a neinfekčních myší. Proteinová deficience ve spojitosti s infekcí značně snížila tělesnou hmotnost, hmotnost tenkého střeva, hloubku krypt, výšku klku a tloušťku střevní stěny. Všechny skupiny ukázaly podobné složení DNA a proteinu (poměr protein : DNA, poměr RNA : DNA) 3 dny po infekci. Nicméně obsah RNA u infekční bez-proteinové skupiny přijímající směs NS/NT byl vyšší ve vztahu k  infekční kontrolní skupině bez-nukleotidové (obsahující 20% kaseinu) přijímající směs NS/NT a značně vyšší ve srovnání s ostatními skupinami. Dále byl u infekční bez-proteinové skupiny přijímající směs NS/NT vyšší počet buněk kostní dřeně a obsah DNA ve vztahu k infekční bez-proteinové skupině, bez-nukleotidové (s 20% kaseinu) dietě s  podaným solným roztokem nebo směsí NS/NT. Z toho vyplývá, že intraperitoneální podávání směsi NS/NT stimuluje proliferaci buněk kostní dřeně i obsah RNA, DNA v období nedostatku proteinů v kombinaci s infekcí. Lepší výsledky se očekávaly u skupin s dostatečným množstvím proteinů, ale zdá se, že metabolismus nukleotidů je v úzkém vztahu s proteiny a jejich vzájemná interakce působí na suplementaci nukleotidů inhibičně, což má u kontrolních skupin (bez proteinové deficience) suplementovaných NS/NT za následek spíše negativní vliv na uvedené parametry.

Yamamoto, S. Role of nucleosides and nucleotides in the immune system, gut reparation after injury, and brain function. Nutrition, 1997, vol. 13, No. 4 : 372-374. Yamauchi, K. Nucleoside-nucleotide mixture increases bone marrow cell number and small intestinal RNA content in protein-deficient mice after an acute bacterial infection. Nutrition, 1998, vol. 14, No. 3 : 270-275.

Lipoproteiny

Děti v prvním měsíci krmené formulemi s nukleotidy nebo mateřským mlékem měly nižší hladiny lipopproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) a vyšší hladiny lipoproteinů o vysoké hustotě (HDL) ve srovnání s dětmi bez suplementace NT. Dřívější studie prokázaly zvýšené hladiny lipoproteinů v  plazmě u předčasně narozených dětí oproti dětem narozeným v  termínu, u kterých byly výsledky méně významné. Jsou spekulace, že dNT zlepšují syntézu lipoproteinů, zvláště ve střevě. Naopak v jiné studii účinek NT-formule na hladinu lipoproteinu u dětí jednoznačně prokázán nebyl.

Změny hladin PUFA s dlouhým řetězcem a lipoproteinů plazmy jeví značné zdravotní účinky, ale jsou potřeba další studie, které by podrobněji charakterizovaly vliv nukleotidů na lipidový metabolismus.

Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72. Cosgrove, M. Nucleotides. Nutrition, 1998, vol. 14, No. 10 : 748-751.

Účinky na jaterní parenchym

Aktivní produkce a uvolnění nukleotidů využívaných ostatními tkáněmi organismu probíhá hlavně v játrech. Po poškození jaterního parenchymu, zejména po infekcích nebo intoxikacích, jsou aktivovány jak syntéza NT, tak jejich reutilizace, a sekretované extracelulární nukleotidy podporují regeneraci a růst hepatocytů. Příznivě je ovlivněna detoxifikace mykotoxinů a jiných mikrobiálních toxinů. Nukleotidy se uplatňují při produkci glykogenu, což vede k urychlení dusíkového metabolismu. Proto je v těchto případech významná suplementace dNT. Po parenterálním podání exogenních nukleotidů bylo opakovaně prokázáno zlepšení jaterních funkcí. Zde se nabízí široké spektrum preventivního uplatnění dNT v praxi (provozy se zvýšeným hepatotoxickým rizikem).

Richter, J. – Šíma, P. – Pfeifer, I. – Turek, B. Nukleotidy a jejich význam ve zdraví a nemoci. České pracovní lékařství, 2004, roč.5, č.1, s. 26-27.

Nedostatek využitelných nukleotidů vede ke zvyšování hladin cholesterolu, sérového bilirubinu a naopak ke snížené produkci glykogenu. Byl srovnáván rozdíl mezi suplementací směsi NS/NT a samotného AMP a byl vypozorován výraznější účinek při podávání AMP, což může být způsobeno snadnější inkorporací adeninu oproti jiným purinům a rovněž úlohou adeninu při jaterním prokrvení. Suplementace nukleotidů může tudíž ovlivnit vznik nebo průběh kardiovaskulárních onemocnění.

Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72.

Imunologické účinky

Přestože zatím nejsou dopodrobna známy mechanismy, jakými nukleotidy ovlivňují kvalitu a intenzitu imunitních reakcí, řada údajů naznačuje, že jsou to právě antigenem stimulované imunocyty (lymfoidní buňky) a buňky aktivně metabolicky se účastnící imunitních funkcí (makrofágy, granulocyty aj.), které mají zvýšené požadavky na nukleotuidy. Aktivace a proliferace lymfocytů vyžadují zvýšený přísun NT (ať už zajištěný endogenní syntézou, nebo reutilizací z exogenního zdroje), které jsou využívány v energetickém metabolismu a později při syntéze NK při klonální expanzi v průběhu imunitní odpovědi.

Po suplementaci NT bylo pozorováno zvýšení specifických i nespecifických imunitních funkcí, proliferační aktivity lymfoidních buněk, i reakcí buněčné a humorální imunity. Zvýšily se počty i aktivita přirozených zabíječů (NK buněk), i produkce některých cytokininů (IL-2), což by mohlo být využito jak v  protinádorové prevenci, tak v  léčbě ponádorových stavů. Pozitivní účinky exogenních NT byly popsány rovněž u reakcí pozdní přecitlivělosti, při T a B buněčné kooperaci a při restauraci poměrů tlumivých a pomocných lymfocytů. V humorální imunitě byl prokázán vzestup absolutních počtů buněk tvořících protilátky následovaný pravděpodobně přes normalizaci funkce pomocných T lymfocytů, vzrůstem hladin IgM a IgG.

Zvýšený přívod dNT však nikdy nevedl k vybočení imunitních funkcí mimo meze normální reaktivity, ani k jejich exhausci, došlo pouze k jejich normalizaci. Tyto příhodné imunoregulační vlastnosti NT by bylo možné využít v klinické praxi. Vhodná a správně načasovaná suplementace NT by se dala široce uplatnit v  prevenci nádorových a autoimunitních chorob (úprava poměrů tlumivých a pomocných lymfocytů) nebo bakteriálních a virových onemocnění (zvýšení odolnosti).

Richter, J. aj. Nukleotidy a jejich význam ve výživě, prevenci a imunitě. Hygiena, 1996, roč. 41, č. 6, s. 319

a) Buněčná imunita

V mnoha studiích byla zkoumána úloha dNT v získání buněčné imunity. I když přesný mechanismus zcela znám není, studie podporují názor, že příjem exogenních NT přispívá k zásobě NT vhodných ke stimulaci leukocytů, které se rychle doplňují a zvyšují tak požadavky NT. Aktivace lymfocytů vyúsťuje v rychlé zvýšení syntézy NT, které jsou nejprve potřeba k posílení energetického metabolismu a dále jako prekurzory NK. Indukce proliferace lymfocytů je provázena zvýšením zásob intracelulárních NT a expresí trans-membránových NS transportérů.

De novo biosyntetická aktivita purinů je přítomna v S fázi T-lymfocytů. G1 fáze lymfocytů může mít jen „záchrannou cestu“ k získání purinových zásob. Tato cesta však není schopna poskytnout dostatečné množství purinových NT k proliferaci lymfocytů, proto stoupá požadavek exogenních NT pro optimální funkce.

Suplementace NT byla spojena se zvýšením následujících imunologických parametrů:

 1. transplantace versus mortalita
 2. imunitní rejekce (odmítnutí) transplantovaného orgánu
 3. opožděná podkožní hypersenzitivita
 4. alloantigenem indukovaná proliferace lymfocytů
 5. zvrat malnutrice a imunosupresí stimulované hladovění
 6. aktivita NK buněk („přirozených zabíječů“) a produkce interleukinu-2

  Chandra, R. K. – Kumari, S. Nutrition and imunity : An overview. J. Nutrition, 1994, vol. 124 : 1433-1435.

 7. rezistence na Stafylokokus aureus a Candida albicans

  Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72.

 8. schopnost fagocytózy makrofágů
 9. produkce interleukinu-2 a exprese jeho receptoru, plocha lyt-1 markeru.

Přídavek RNA nebo uracilu obnovuje imunitní funkce, což se může vztahovat k omezené schopnosti proliferujících lymfocytů nahradit pyrimidiny. Rychlý obrat uridinu v plasmě značí úlohu tohoto NS v pyrimidinovém metabolismu různých tkání.

Naopak v jiných studiích ústní podání RNA nebo intraperitoneální podání individuálních NS u myší nemělo žádný účinek na stafylokokovou infekci.

Studie u dětí zaznamenaly zvýšení aktivity NK buněk a produkci interleukinu-2 v případech kojení či suplementace NT oproti dětem bez suplementace NT. Naopak žádné významné odlišnosti nebyly patrné ve výskytu infekcí a v podpoře růstu. Přítomnost NT v mateřském mléce přispívá ke zlepšení buněčné imunity kojenců.

Další studie předkládají vliv dNT na imunitní vnímavost působením na pomocné T buňky s převládajícím účinkem v počáteční fázi zpracování antigenem a proliferace lymfocytů. Účinky dNT jsou průkazné za stresových podmínek při oslabené imunitě.

Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72.

b) Humorální imunita

Studie zaznamenaly, že buňky vybavené na T-buňce závislým antigenem, projevují značné zvýšení počtu buněk produkujících protilátky v případě přídavku RNA. Žádné zvýšení nebylo zaznamenáno v  nepřítomnosti T- buněk. Naopak, produkce protilátek jako odpověď na T-buňce nezávislé antigeny, a aktivace B-buněk zvýšeny přídavkem RNA nebyly. RNA také zvyšuje produkci IgM a IgG v odpovědi na podněty T-buněk v jednojaderných buňkách periferní a pupeční krve. Léčba s ribonukleázou (ne deoxyribonukleázou) ruší účinky RNA. Aktivita RNA je snížena chemickou degradací, ne však odstraněním oligonukleotidů. Účinky RNA, ovlivňující odpověď protilátek na antigen závislý na T-buňce, jsou přisuzovatelné polyNT.

Z in vitro studií vyplývají následující účinky polyNT:

 1. ovlivňují produkci protilátek cestou působení na pomocné T-buňky v počáteční fázi prezentace antigenu
 2. regulují humorální imunitní odpověď interakcí s T-buňkami
 3. potlačují nespecifickou aktivaci T-buněk v přítomnosti antigenového podnětu
 4. zvyšují specifickou protilátkovou odpověď primárně zprostředkovanou přes T-buňky.

Byly zkoumány rovněž účinky dNT in vivo. U myší se stravou bez NT byla odpověď protilátek na antigen (závislý na T-buňce) snížena. Naopak ovlivněna nebyla odpověď na antigeny nezávislé na T-buňce a nespecifické aktivátory B-buněk. Bez-NT strava je dále spojena s nižším počtem buněk sekretujících IgM a IgG ve slezině, a s menší schopností T-buněk stimulovat T-dependentní produkci protilátek in vitro.

Podpora dNT je důležitá zejména při zvýšeném riziku získání infekčních onemocnění, u nemocí potlačujících imunitní funkce, dále u dětí, zvláště předčasně narozených.

Carver, J. – Walker, W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutritional biochemistry, 1995, vol. 6, No. 2 : 58-72.
Walker, W. A. Nucleotides and nutrition : role as a dietary suplement. J. Nutrition,1994, vol. 124 : 121-123.

c) Úloha zdrojů dNT v imunitě

Počáteční fáze této studie provedené na texaské univerzitě je založena na klinických pozorováních pacientů s transplantací ledvin. Příjemci transplantátu na parenterální výživě (nevztahující se na ledvinové funkce) měli obecně lepší průběh funkce transplantované tkáně s méně častými episodami odmítnutí vzdor snížené imunosupresi. Zvýšená imunosuprese byla po návratu na normálním stravu. Absence předem vytvořených NT v parenterální výživě je považována jako možná příčina této dietou indukované imunosuprese.

Studie dokumentuje účinky u myší a zahrnuje imunosupresivní účinek bez-NT výživy (Purina 5755). Je to formule obsahující kasein s velmi nízkými hladinami NT. Pro další studie je tato výživa suplementována RNA (z droždí), adeninem nebo uracilem a v některých studiích je užita bez-proteinová výživa (5765). Většina studií zaznamenala, že nedostatek dNT vede ke snížení specifických i nespecifických imunologických reakcí. Snížená aktivita byla zvrácena přídavkem RNA nebo uracilem. Suplementace NT měla za následek obnovení proliferační aktivity, zachování počtu buněčných markerů (Lyt 1+ - marker pomocných T-buněk) a zvýšení produkce interleukinu-2 (při suplementaci samotnou RNA). Největší význam v získání buněčné imunity je přisuzován pyrimidinovým NT.

Nukleotidová výživa ovlivňuje také buněčné novotvary. Pokusy byly demonstrovány na EL4 a 5F4 lymfatických buňkách. Vzájemný vztah nádor-organismus je závislý nejen na imunitní odpovědi, ale také na výživě organismu. Závislost na dNT byla pozorována u nádorových buněk odvozených od T-lymfocytů. Výživa bez NT měla tlumivý účinek jak na normální T-lymfocyty, tak na proliferaci nádorových T-buněk. NT tedy urychlují růst.

Interakce mezi výživou a léky (zvláště NT analogy) by mohly být důležité při léčbě těchto nádorů.

Dalším předmětem studie byla úloha dNT při bakteriální infekci. U suplementace bez NT nebo s adeninem byla nižší rezistence na infekce (Stafylococcus aureus, Candida albicans) oproti suplementaci RNA nebo uracilem. Tyto experimentální poznatky ukazují, že omezení či nedostatek dNT ovlivňuje obranyschopnost organismu. Parenterální a enterální formule, které neobsahují zdroje dNT jsou tedy v mnoha případech z výživového hlediska nedostačující. Je však potřeba dalších výzkumů k objasnění mechanismů funkce NT v imunitě a stejně tak jejich role jako suplementu.

Kulkarni, A. D. – Rudolph, F. B. – Van Buren, Ch. T. The role of dietary sources of nucleotides in immune function . A review. J. Nutrition, 1994, vol. 124 : 1442-1446.

Užití argininu, omega-3 mastných kyselin a nukleotidů v enterální výživě

Tato prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolní studie zkoumala vliv enterální podpory obohacené o arginin, omega-3 mastné kyseliny a NT (Impact, Sandoz Nutrition, Bern, Švýcarsko) v případech syndromu systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) vedoucí k multiorgánovému selhání (MOF) u kriticky nemocných pacientů po těžkém traumatu.

Cílem bylo sledovat příznivé účinky této suplementace u pacientů, kteří se podrobili chirurgickému zákroku GIT a u pacientů, kteří utrpěli mnohočetná těžká zranění. Byl zkoumán hlavně vliv enterální podpory na výskyt SIRS a MOF a dále imunologické parametry, stupeň infekce, mortalita, délka pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP) a celková doba pobytu v nemocnici. Do této studie bylo zahrnuto 32 pacientů přijatých na oddělení traumatologie. Hlavní kritéria tvořili stupeň poranění ISS > 20 a věk 18 – 64 let. Pro statistickou analýzu bylo vhodných 29 pacientů (testovaná skupina n=16, kontrolní skupina n=13). V testované skupině bylo nalezeno méně SIRS během 28 dnů. Rozdíl byl značně výrazný mezi 8. – 14. dnem (P < 0,001). Počet MOF byl nižší v testované skupině po 3 dnech a mezi 8. – 11. dnem (P < 0,05). Parametry akutní fáze ukázaly nižší hladinu C-reaktivního proteinu (výrazný pokles 4. den) a fibrinogenu v plazmě (12. a 14. den, P < 0,05). Exprese HLA-DR na monocytech ukázala 7. den značně vyšší fluorescenční aktivitu, která je důležitým parametrem k prokázání rizika infekčních komplikací. Významný rozdíl neprokázaly T-lymfocyty, poměr CD4/CD8, exprese interleukin-2 receptoru, stupeň infekce, mortalita (2/16 vs. 4/13) a délka pobytu v nemocnici.

O´Leary, M. J . – Coakley, J. H. Nutrition and immunonutrition. British journal of anaesthesia, 1996, vol. 77 : 118-127.
Weimann, A. Influence of arginine, omega-3 fatty acids and nucleotide-suplemented enteral support on systemic inflammatory response syndrome and multiple organ failure in patiens after severe trauma. Nutrition, 1998, vol. 14, No. 2 : 165-172.

Nukleotidy ve výživě seniorů

Víme, že ke zdravému životu potřebujeme pestrou stravu, obsahující základní složky (bílkoviny, tuky, sacharidy), ale také vitaminy, nerostné látky a řadu dalších substancí (flavonoidy, probiotika, prebiotika). Avšak v potravinách jsou vždy přítomny také nukleové kyseliny DNA a RNA, nositelky genů v buněčných jádrech, které jsou rovněž součástí důležitých enzymů. Mezinárodně jsou označovány jako „dietární nukleotidy“.

Méně už se ví, že při různých onemocněních, ať už infekčních nebo chronických, ale hlavně v průběhu stárnutí, vyžaduje nemocný nebo stárnoucí organismus zvýšený příjem nukleotidů. Jejich důležitost vynikne, uvědomíme-li si, že v průběhu dělení si musí každá buňka vytvořit nukleotidy nové, z nichž se pak skládají v dceřiné buňce přesné kopie DNA a RNA. Buňky si nukleotidy umějí sice vytvářet samy, ale jejich tvorba z prvků a jednoduchých sloučenin je energeticky velmi náročná. Organismus se je proto „naučil“ výhodně využívat z přijímané potravy.

Nukleotidy mají stěžejní význam pro obnovu tkání a to zejména u stárnoucího organismu. Na jedno jediné buněčné dělení se jich spotřebuje řádově miliarda. Z toho si lze odvodit, kolik nukleotidů je v organismu zapotřebí jen pro buněčné dělení při výměně buněk sliznic a kůže, a také pro tvorbu krve. Pro představu, jen buněk střevní sliznice se u člověka denně nahradí v průměru kolem 300 g. Avšak potřeba nukleotidů ještě vzrůstá v průběhu imunitní odpovědi, kdy se intenzivně dělí buňky odpovědné za obranu organismu proti infekci.

Stárnoucí organismus už nevyžaduje takový příjem potravy jako za mládí. Celkový objem potravy se u mnoha seniorů snižuje až 20%. Proto by se měl podíl chybějících nukleotidů doplňovat ve formě potravinových doplňků. Už proto, že v důsledku oslabené funkčnosti imunity senioři snadněji podléhají nakažlivým chorobám a pomaleji se uzdravují. To rovněž platí pro podporu léčby chronických nemocí, zvláště pak pro urychlení rekonvalescence po nemoci nebo po operaci.

Potravinové doplňky obsahující nukleotidy odpovídají cílům a výživovým doporučení Světové zdravotnické organizace, které jsou zahrnuty v programu „Výživa pro zdraví v 21. století“ zaměřeném na snížení infekčních, kardiovaskulárních, neurodegenerativních a nádorových chorob, a na zvýšení kvality života ve stáří.

Význam nukleotidů pro stárnoucí organismus:
- zpomalují stárnutí, protože usnadňují obnovu tkání;
- chrání před infekčním onemocněním, protože zvyšují pohotovost imunity;
- podporují léčbu chronických nemocí;
- urychlují rekonvalescenci.

Nukleotidy chrání stárnoucí organismus a zvyšují kvalitu života seniorů.

Počet lidí starších šedesáti let už dlouhodobě stoupá na celém světě. Objevy moderní lékařské vědy, nové, doposud neznámé léky s vysokou účinností, vymýcení pandemií infekčních chorob, zlepšení komunální hygieny, a zdravotnický dohled nad potravinami a pitnou vodou se odrazily jak v poklesu úmrtnosti, tak v prodloužení očekávané délky života.

Podle Světové zdravotnické organizace se v roce 2000 tohoto a vyššího věku dožilo v celém světě na 600 milionů lidí a odhad pro rok 2025 je, že počet seniorů přesáhne více jak miliardu. V průmyslově vyspělých zemích jsou nejrychleji rostoucí částí seniorské populace lidé starší osmdesáti let. Znamená to, že stáří zaujme relativně velkou část časového rozpětí lidského života, ale také, že v blízké budoucnosti budou senioři zaujímat stále vzrůstající podíl v celkové populaci.

Světová zdravotnická organizace proto pravidelně vydává řadu rezolucí a výzev, v nichž upozorňuje na zdravotní problematiku stárnutí. Valné shromáždění OSN rozhodlo, aby se od roku 1991 vždy 1. října slavil „Mezinárodní den seniorů“.

Evropská Unie vyhlásila rok 2012 za „Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“, jehož ústřední myšlenkou bylo, že po šedesátce život nekončí, že aktivní senioři hrají a budou hrát v moderní společnosti stále důležitější úlohu.

K programům prosazujícím hodnoty aktivního stárnutí se připojuje i Česká republika řadou projektů, které jsou zaměřeny na zdravotní pobyty, rekondiční programy a vzdělávání seniorů. Podstatou všech těchto aktivit je, aby se do povědomí lidí i zdravotníků dostalo, že prodlužování délky života musí být doprovázeno také zvyšováním kvality života, aby i toto životní období mohlo být prožito ve zdraví a co možná nejaktivněji.

Také příslušníci mladších ročníků si musejí uvědomit, že mají velkou pravděpodobnost dožívat se stále vyššího věku, který budou jistě chtít prožít aktivně a jako zdraví.

Nejvýznamnějším a relativně nejjednodušším způsobem jak dosáhnout aktivního stáří je dodržování zásad správné výživy a životního stylu už od raného dětství. Ve stáří je nutno počítat s dvojím ohrožením zdraví: s obezitou anebo naopak s podvýživou.

Které významné změny provázejí stárnutí?
- fyziologické: mění se složení tělesných tkání, ubývá svalová hmota (o 20 a více procent);
- energetické: snižuje se fyzická síla, výkonnost a vytrvalost (senioři mají snížené nároky na příjem energie o 20-30%), klesá tvorba tepla.

Které základní zásady musejí výživové programy pro seniory respektovat?
- přizpůsobit příjem potravy změnám provázejícím stárnutí;
- vhodnou stravou zpomalit degenerativní pochody a zvýšit regeneraci tkání organismu;
- respektovat nutriční i energetické nároky stárnoucího organismu;
- respektovat staleté stravovací kulturní návyky.

Autor

RNDr. Petr Šíma, CSc. - imunolog
Zabývá se evolucí imunity a vlivem výživy na imunitu.

Od r. 1967 až do nynější doby stále pracuje v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. Mimoto působil v Boce Kotorské v Jugoslávii v Institutu pro výzkum mořských živočichů, v Basileji v Institute for Immunology a také jako specialista hematolog-imunolog v univerzitní nemocnici v angolské Luandě. Je nositelem Medaile J.E.Purkyně za rozvoj biologických věd a je autorem nebo spoluautorem více jak 200 vědeckých publikací. Od r.1990 je řešitelem a spoluřešitelem 19 grantových projektů. Je členem českých i mezinárodních vědeckých společností.